Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Restaurant Ode
De natuurlijke of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten.

1.2 Verlenen van horecadienst(en)
Het door Restaurant Ode verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.3 Klant
De natuurlijke of rechtspersoon die met Restaurant Ode een horecaovereenkomst heeft gesloten of de intentie laat zien die (mogelijk) te sluiten.

1.4 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend.

1.5 Horecaovereenkomst/Reservering
Een overeenkomst tussen Restaurant Ode en een klant ter zake een of meer door Restaurant Ode te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs.

1.6 Reserveringswaarde
De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van Restaurant Ode inclusief eventueel toeristenbelasting en btw ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst.

1.7 No-show
Het door een klant zonder annulering geen gebruik maken van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.8 Groep
Een groep van 10 of meer gasten aan wie door Restaurant Ode horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

1.9 Individu
Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.10 Kurkengeld
Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van Restaurant Ode nuttigen van niet door dat Restaurant Ode verstrekte drank en/of eten. Met kurkengeld wordt ook bedoeld en omvat: schotelgeld en/of keukengeld.

1.11 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan Restaurant Ode gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt.

1.12 Schriftelijk
Onder schriftelijk wordt in ieder geval ook steeds verstaan; digitaal.

1.13 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door Restaurant Ode minimaal een bepaald bedrag aan omzet door Restaurant Ode zal worden gerealiseerd.

1.14 Ingangsdatum
Het moment waarop conform de horecaovereenkomst het verlenen van de horecadiensten aanvangt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 UVH Toepasselijkheid
De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten.

2.2 Afwijkingen
Afwijken van de UVH is slechts schriftelijk mogelijk per horecaovereenkomst.

2.3 Geldigheid UVH
Indien een klant/gast gebruik maakt van de diensten van Restaurant Ode accepteert zij hiermee dat de UVH prevaleert boven de (algemene) voorwaarden die door een eventuele bemiddelaar van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3: Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1 Weigeringsrecht
Restaurant Ode kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

3.2 Aanbiedingen
Alle door Restaurant Ode gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend. De aanbiedingen worden altijd gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.3 Overeenkomsten via tussenpersonen
Een horecaovereenkomst voor (een) klant/gast(en) aangegaan door tussenpersonen worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten.

3.4 Uitvoering van verplichtingen
Indien de klant niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen jegens Restaurant Ode voortvloeiende uit de horecaovereenkomst, is Restaurant Ode gerechtigd de dienstverlening op te schorten zonder dat schadevergoeding hoeft te worden voldaan.

3.5 Kennisgeving van onmogelijkheid
Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 4: Optierecht

4.1 Verlening van optierechten
Een optierecht is het recht van een klant om binnen een overeengekomen periode de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de aanvaarding van een geldig aanbod van Restaurant Ode. Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend en uitgeoefend.

4.2 Herroeping van optierechten
Een optierecht kan door Restaurant Ode worden herroepen indien een andere klant Restaurant Ode een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst voor (een gedeelte van) de in optie uitstaande horecadiensten. De klant aan wie door Restaurant Ode een aanbod is gedaan met optierecht dient in dat geval op de hoogte te worden gebracht van het aanbod van de andere klant, waarna de eerstgenoemde klant binnen een door Restaurant Ode te stellen termijn te kennen dient te geven of zij gebruik maakt van het aanbod onder optierecht. Indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt of er volgt geen reactie, vervalt dit aanbod en het optierecht.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen van Restaurant Ode

5.1 Aanvullende regels
Restaurant Ode kan naast deze UVH nadere huis- of gedragsregels van toepassing verklaren door dit duidelijk kenbaar te maken aan de klant/gast.

5.2 Beëindiging van diensten
Restaurant Ode mag op ieder moment en per direct horecadiensten aan of het verstrekken van toegang tot een gelegenheid van een gast beëindigen wanneer de gast de UVH, huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich op een andere manier zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Restaurant Ode en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient dan op eerste verzoek Restaurant Ode te verlaten. Er is in dat geval geen sprake van enige verplichting tot schadevergoeding aan de klant/gast.

5.3 Ontbinding bij openbare ordeverstoring
Restaurant Ode is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Er is in dat geval geen sprake van enige verplichting tot schadevergoeding aan de klant/gast.

5.4 Bewaring van goederen
Restaurant Ode is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Indien zij wel goederen inneemt en hiervoor wordt geen vergoeding betaald, gebeurt dit op eigen risico van de gast. Indien Restaurant Ode voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, zal Restaurant Ode op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde verder in deze UVH.

5.5 Toelating van huisdieren
Restaurant Ode is niet verplicht enig huisdier van een klant/gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

5.6 Groepsdefinitie
Restaurant Ode kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de toepasselijke horecaovereenkomst(en) moet worden verleend, aan de klant mededelen dat diverse gasten zullen worden beschouwd als groep. Op die gasten zijn in dat geval de bepalingen voor groepen van toepassing.

Artikel 6: Rechten en verplichtingen van de klant

6.1 Naleving van regels
De klant is verplicht om zich aan de in Restaurant Ode geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van Restaurant Ode op te volgen. Redelijke aanwijzingen mogen ook mondeling worden gegeven.

6.2 Medewerking aan verzoeken
De klant is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van Restaurant Ode in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

6.3 Alternatieve accommodatie
Restaurant Ode is gerechtigd om van de klant te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere accommodatie/locatie dan volgens de horecaovereenkomst beschikbaar gesteld zou worden, mits die accommodatie/locatie gelijkwaardig is naar oordeel van Restaurant Ode dan wel hierover overeenstemming wordt bereikt tussen Restaurant Ode en de klant. De klant ontvangt in dat geval geen schadevergoeding. Indien eventuele meerkosten in rekening worden gebracht bij de klant heeft die de mogelijkheid het alternatief te weigeren en dat deel van de horecaovereenkomst waarop de wijziging betrekking heeft met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 7: Reserveren – tafelreservering

7.1 Mogelijkheid tot reserveren
Indien Restaurant Ode die mogelijkheid biedt kan de klant een reservering plaatsen, bijvoorbeeld voor een lunch of diner. Er worden in dat geval een datum, tijdstip en aantal gasten overeengekomen voor de reservering.

7.2 Voorwaarden bij reserveren
Restaurant Ode kan voorwaarden verbinden aan de reservering zoals betaling van een bedrag als borg, een aanbetaling of herbevestiging.

7.3 Niet nakomen van reservering
Indien de klant niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip met het aantal overeengekomen gasten is gearriveerd kan Restaurant Ode de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde verder in deze UVH. Restaurant Ode kan hieraan gevolgen verbinden indien vooraf duidelijk gemeld, zoals het inhouden van de borg of aanbetaling. Tenzij dit op grond van wet of rechtsregels niet is toegestaan.

Artikel 8: Reserveren – logies

8.1 Communicatie bij reservering voor logies
Indien wordt gereserveerd voor logies, communiceert Restaurant Ode voorafgaand aan of uiterlijk bij het plaatsen van deze reservering over het tijdstip waarop de accommodatie ter beschikking van de gast wordt gesteld en voor welk tijdstip de gast de accommodatie dient te verlaten.

8.2 Annuleringsbeleid voor logies
Tenzij anders is overeengekomen is Restaurant Ode gerechtigd om de reservering voor logies als geannuleerd te beschouwen indien de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij Restaurant Ode heeft gemeld, of de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren zonder dat Restaurant Ode daartegen bezwaar heeft gemaakt. Het voorgaande geldt, onverminderd het bepaalde verder in deze UVH.

Artikel 9: Nuttigen consumpties en kurkengeld

9.1 Verplichting tot afname van consumpties
Voor elke gast die deelneemt aan een evenement, een reservering plaatst, die plaatsneemt aan een tafel in een horecagelegenheid of anderszins een overeenkomst aangaat met Restaurant Ode is het in beginsel verplicht een consumptie/horecadienst af te nemen.

9.2 Verbod op eigen consumpties
Restaurant Ode kan de klant/gast verbieden om zelf meegebracht dan wel door een maaltijdbezorgservice geleverd eten en/of drinken in Restaurant Ode – daaronder mede begrepen het terras – te nuttigen. Indien Restaurant Ode het nuttigen van zelf meegebracht dan wel door een maaltijdbezorgservice geleverd eten en/of drinken toestaat, kan Restaurant Ode aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van kurkengeld dat vooraf is vastgesteld, of de wijze van afleveren van eten en/of drinken door een maaltijdbezorgservice.

Artikel 10: In bewaring nemen en gevonden voorwerpen

10.1 Verantwoordelijkheid voor bewaarde of gevonden voorwerpen
Restaurant Ode is niet verantwoordelijk voor het in bewaring nemen van achtergebleven of gevonden goederen. Na melding van het achterblijven van goederen aan de klant dient de klant de goederen binnen 14 dagen op te halen. Restaurant Ode is niet verplicht deze goederen op te sturen. Indien ze hiertoe op verzoek wel overgaat gebeurt dit voor rekening en risico van de klant/gast. Indien de goederen na 14 dagen niet zijn opgehaald of opgestuurd mogen ze door Restaurant Ode op kosten van de klant/gast worden afgevoerd. Voor gevonden voorwerpen waarvan de eigenaar niet bekend is gelden de wettelijke regels.

10.2 Afgifte van gevonden voorwerpen
In Restaurant Ode verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten zo spoedig mogelijk bij Restaurant Ode worden ingeleverd.

Artikel 11: Betaling

11.1 Verplichtingen van de klant
De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden zoveel mogelijk gespecificeerd vermeld op lijsten die door Restaurant Ode op een voor de klant zichtbare plaats zijn aangebracht of aan de klant, desnoods op diens verzoek, worden overhandigd of die digitaal toegankelijk zijn voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien die zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van Restaurant Ode.

11.2 Extra vergoedingen
Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, wasserij of stomerij, telefoon, internet, wifi, roomservice, t.v.-huur e.d. kan door Restaurant Ode een extra vergoeding in rekening worden gebracht die op voorhand door Restaurant Ode bekend wordt gemaakt.

11.3 Omzetgarantie
Indien een omzetgarantie is afgegeven in de horecaovereenkomst, is de klant in alle gevallen verplicht tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Restaurant Ode te betalen. Echter, bij (gedeeltelijke) opzegging van die horecaovereenkomst door een particuliere klant geldt voor die particuliere klant dat zij indien sprake is van een overeenkomst die gekwalificeerd wordt als overeenkomst van opdracht, niet gehouden kan worden aan de omzetgarantie, maar worden alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten en een redelijk loon door de particuliere klant vergoed.

11.4 Betalingsverplichtingen
Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient per direct voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen. Restaurant Ode kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten.

11.5 Prijsaanpassingen
De in een offerte of horecaovereenkomst vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de offerte of overeenkomst geldende kostenfactoren. Restaurant Ode behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de klant in rekening te brengen. Dit wordt in dat geval schriftelijk gemeld aan de klant. Tevens is Restaurant Ode gerechtigd jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen in januari van elk jaar, ook die wordt schriftelijk medegedeeld aan de klant/gast. Deze inflatiecorrectie wordt berekend op basis van het laatst bekende door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde consumentenprijsindex-cijfer (CPI).

11.6 Rechten bij prijsverhoging
Indien sprake is van een particuliere klant en de prijsverhoging in het voorgaande lid van dit artikel wordt doorgevoerd binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst betreffende logies/huur, mag de klant de overeenkomst na de prijsverhoging ontbinden. Indien de klant de overeenkomst op deze grond wenst te ontbinden, moet dit binnen 7 dagen na ontvangst van de nieuwe prijzen schriftelijk aan Restaurant Ode worden medegedeeld. In dat geval worden door de klant de op dat moment door Restaurant Ode gemaakte kosten voldaan, de klant ontvangt geen schadevergoeding.

11.7 Opzegging van diensten
Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Restaurant Ode heeft voldaan is Restaurant Ode gerechtigd om haar prestaties op grond van de horecaovereenkomst op te schorten. Restaurant Ode kan tot zekerheid van nakoming van verplichtingen zekerheid verlangen van de klant/gast.

11.8 Betalingstermijn
Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen 14 dagen na factuurdatum aan Restaurant Ode te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Restaurant Ode te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen 14 dagen voldoet.

11.9 Ingebrekestelling
Als tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een particuliere klant is stuurt Restaurant Ode bij achterwege blijven van betaling eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

11.10 Incassokosten
Als de klant in gebreke is moet hij aan Restaurant Ode alle incassokosten vergoeden. Voor particuliere klanten worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de Wet Incassokosten en voor zakelijke klanten is sprake van een percentage van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 50,-.

11.11 Betalingsvolgorde
Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Restaurant Ode in de navolgende volgorde:

  • De kosten van executie
  • De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
  • De rente
  • De schade
  • De hoofdsom

11.12 Valuta
Betaling geschiedt in Euro’s. Indien niet duidelijk is vermeld of sprake is van een bedrag in- of exclusief btw is bij particuliere klanten sprake van een bedrag inclusief btw en bij zakelijke klanten van een bedrag exclusief btw. Indien Restaurant Ode buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. Restaurant Ode kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Restaurant Ode kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

11.13 Betaalmiddelen
Restaurant Ode is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

Artikel 12: Waarborgsom

12.1 Verzoek om waarborgsom
Indien Restaurant Ode een waarborgsom verzoekt aan een de klant, wordt dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst gemeld en deugdelijk geadministreerd. Een waarborgsom dient uitsluitend tot zekerheid voor Restaurant Ode en geldt niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van Restaurant Ode kan zij van de klant verlangen medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen, waaronder het maken van een kopie van de creditcard van de klant. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacyregelgeving.

12.2 Verrekening met waarborgsom
Indien tijdige betaling door de klant uitblijft, mag Restaurant Ode zich verhalen op de waarborgsom voor al datgene wat de klant verschuldigd is. Indien op voorhand overeengekomen mag Restaurant Ode het door de klant verschuldigde bedrag op basis van de horecaovereenkomst ook direct verrekenen met de waarborgsom. Het overschot dient door Restaurant Ode onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 13 Annuleren door zakelijke klanten

13.1 Algemeen
13.1.1 De zakelijke klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling aan het horecabedrijf van
de in dit artikel genoemde annuleringskosten uitgesplitst per type horecaovereenkomst, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen met de klant. Met klant wordt in dit artikel steeds bedoeld; de zakelijke klant.
13.1.2 De klant geeft door het sluiten van de horecaovereenkomst toestemming om annuleringskosten in te houden
op een eventuele aanbetaling of waarborgsom.
13.1.3 Indien de horecaovereenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd zijn op het geannuleerde deel onderstaande
bepalingen pro rata van toepassing en blijft het overige deel van de horecaovereenkomst in stand.
13.1.4 Bij een annulering van 1 of meer personen behorende bij een groep worden de annuleringskosten voor
groepen in rekening gebracht voor die betreffende personen.
13.1.5 Het verminderen van het aantal personen van een reservering wordt gezien als gedeeltelijke annulering.
In afwijking van hetgeen in de bepalingen (13.2, 13.3 en 13.4) is opgenomen mag bij vermindering van
het aantal personen van een reservering binnen 14 dagen voor de ingangsdatum, altijd in ieder geval de
volledige overeengekomen reserveringswaarde in rekening worden gebracht.
13.1.6 Het wijzigen van de datum van een reservering wordt gezien als annulering van de oorspronkelijke
horecaovereenkomst.
13.2 Horecaovereenkomst met betrekking tot logies
Onder deze bepalingen vallen horecaovereenkomsten met als hoofddoel het verstrekken van logies.
13.2.1 Individuen
Wanneer een reservering voor logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen
bedragen de annuleringskosten van die reservering het volgende percentage van de voor die reservering
geldende reserveringswaarde:
Bij annulering:
meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 0%
meer dan 14 dagen tot en met 1 maand voor de ingangsdatum 15%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor de ingangsdatum 35%
meer dan 3 dagen tot en met 7 dagen voor de ingangsdatum 60%
meer dan 24 uur tot en met 3 dagen voor de ingangsdatum 85%
24 uur of minder voor de ingangsdatum 100%
13.2.2 Groepen
Wanneer een reservering voor logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep bedragen de
annuleringskosten van die reservering het volgende percentage van de voor die reservering geldende
reserveringswaarde:
Bij annulering:
meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum 0%
meer dan 2 maanden tot en met 3 maanden voor de ingangsdatum 15%
meer dan 1 maand tot en met 2 maanden voor de ingangsdatum 35%
meer dan 14 dagen tot en met 1 maand voor de ingangsdatum 60%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor de ingangsdatum 85%
7 dagen of minder voor de ingangsdatum 100%
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
9.
13.3 Horecaovereenkomst met betrekking tot verstrekken eten en/of drinken
Onder deze bepalingen vallen horecaovereenkomsten met als hoofddoel het verstrekken van eten en/of
drinken.
13.3.1 Individuen en groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/
of drank (tafelreservering) is gemaakt bedragen de annuleringskosten van die reservering het volgende
percentage van de voor die reservering geldende reserveringswaarde:
a) Bij annulering indien een menu is overeengekomen:
meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 0%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 25%
meer dan 3 dagen tot en met 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip 50%
3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 75%
b) Bij annulering indien geen menu is overeengekomen:
meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip 0%
48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%
13.4 Overige horecaovereenkomsten
Onder deze bepaling vallen horecaovereenkomsten die niet specifiek vallen onder de overige bepalingen uit
dit artikel.
13.4.1 Individuen
Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen bedragen de annuleringskosten van die
reservering het volgende percentage van de voor die reservering geldende reserveringswaarde:
Bij annulering:
meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip 0%
meer dan 14 dagen tot en met 1 maand voor bedoeld tijdstip 15%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor bedoeld tijdstip 35%
meer dan 3 dagen tot en met 7 dagen voor bedoeld tijdstip 60%
meer dan 24 uur tot en met 3 dagen voor bedoeld tijdstip 85%
24 uur of minder voor bedoeld tijdstip 100%
13.4.2 Groepen
Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep bedragen de annuleringskosten van die reservering het
volgende percentage van de voor die reservering geldende reserveringswaarde:
Bij annulering:
meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip 0%
meer dan 3 maanden tot en met 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip 10%
meer dan 2 maanden tot en met 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip 15%
meer dan 1 maand tot en met 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip 35%
meer dan 14 dagen tot en met 1 maand voor het gereserveerde tijdstip 60%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 85%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 100%
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
10.
Artikel 14 Annuleren door particuliere klanten
14.1 Algemeen
14.1.1 De particuliere klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren met inachtneming van de wettelijke
bepalingen en dit artikel. Met klant wordt in dit artikel steeds bedoeld; de particuliere klant.
14.1.2 De klant geeft door het sluiten van de horecaovereenkomst toestemming om eventuele verschuldigde
bedragen bij annuleren in te houden op een eventuele aanbetaling of waarborgsom.
14.1.3 Indien de horecaovereenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd zijn op het geannuleerde deel onderstaande
bepalingen pro rata van toepassing en blijft het overige deel van de horecaovereenkomst in stand.
14.1.4 Bij een annulering van 1 of meer personen behorende bij een groep worden de annuleringskosten voor
groepen in rekening gebracht voor die betreffende personen.
14.1.5 Het wijzigen van de datum van een reservering wordt gezien als annulering van de oorspronkelijke
horecaovereenkomst.
14.2 Horecaovereenkomst met betrekking tot dienstverlening (overeenkomst van opdracht)
14.2.1 De klant is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst of dat deel daarvan dat kwalificeert als een
overeenkomst van opdracht (overeenkomst met betrekking tot dienstverlening) op te zeggen/te annuleren.
Voor eventuele hieraan verbonden kosten gelden de wettelijke bepalingen en rechtspraak. Uitgangspunt
is dat de door het horecabedrijf in redelijkheid reeds gemaakte kosten alsmede een redelijk loon worden
vergoed door de klant aan het horecabedrijf. Hieronder kunnen ook gederfde inkomsten vallen indien en
voor zover een locatie/ruimte in redelijkheid niet meer kan worden verhuurd op de betreffende datum,
althans voor zover zaalhuur in de overeenkomst van opdracht is opgenomen en dit onderdeel niet als aparte
huurovereenkomst kan worden beschouwd.
14.2.2 Het verminderen van het aantal personen van een reservering wordt bij horecaovereenkomsten van deze
aard gezien als aanpassing van de horecaovereenkomst, derhalve niet als (gedeeltelijke) annulering, tenzij
uit de aard van de wijziging anders voortvloeit. Indien uit de aard van de wijziging voortvloeit dat toch sprake
is van een (gedeeltelijke) annulering is de voorgaande bepaling van toepassing. Het horecabedrijf hoeft een
wijziging van de overeenkomst op grond van deze bepaling niet te accepteren of kan hieraan voorwaarden
verbinden.
14.3 Horecaovereenkomst met betrekking tot logies en huur (niet zijnde overeenkomst van opdracht)
14.3.1 Elke horecaovereenkomst of onderdeel daarvan met een particuliere klant die niet als overeenkomst
van opdracht gekwalificeerd wordt waaronder een huurovereenkomst of overeenkomst tot levering
van logies, kan geannuleerd worden tegen betaling aan het horecabedrijf van de in dit artikel
genoemde annuleringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de klant. Op dat deel
van de horecaovereenkomst dat als overeenkomst van opdracht wordt gekwalificeerd is steeds de
annuleringsbepaling voor overeenkomst van opdracht van toepassing.
14.3.2 Het verminderen van het aantal personen van een reservering wordt bij horecaovereenkomsten van deze
aard gezien als gedeeltelijke annulering. In afwijking van hetgeen in de bepalingen 14.3.3 en 14.3.4 is
opgenomen mag bij vermindering van het aantal personen van een reservering binnen 14 dagen voor de
ingangsdatum, altijd in ieder geval de volledige overeengekomen reserveringswaarde in rekening worden
gebracht.
14.3.3 Individuen
Wanneer een reservering voor logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen
bedragen de annuleringskosten van die reservering het volgende percentage van de voor die reservering
geldende reserveringswaarde:
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
11.
Bij annulering:
meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 0%
meer dan 14 dagen tot en met 1 maand voor de ingangsdatum 15%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor de ingangsdatum 35%
meer dan 3 dagen tot en met 7 dagen voor de ingangsdatum 60%
meer dan 24 uur tot en met 3 dagen voor de ingangsdatum 85%
24 uur of minder voor de ingangsdatum 100%
14.3.4 Groepen
Wanneer een reservering voor logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep bedragen de
annuleringskosten van die reservering het volgende percentage van de voor die reservering geldende
reserveringswaarde:
Bij annulering:
meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum 0%
meer dan 2 maanden tot en met 3 maanden voor de ingangsdatum 15%
meer dan 1 maand tot en met 2 maanden voor de ingangsdatum 35%
meer dan 14 dagen tot en met 1 maand voor de ingangsdatum 60%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor de ingangsdatum 85%
7 dagen of minder voor de ingangsdatum 100%
Artikel 15 Annuleren door het horecabedrijf
15.1 Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren met inachtneming van dit
artikel, tenzij anders is overeengekomen.
15.2 Naast hetgeen reeds is vastgelegd in deze voorwaarden is het horecabedrijf bevoegd de
horecaovereenkomst direct te annuleren, indien:
a) De klant niet voldoet aan de verplichtingen uit de horecaovereenkomst, algemene voorwaarden of nader
kenbaar gemaakte huisregels of aanwijzingen.
b) Er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de horecaovereenkomst in het horecabedrijf
te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van
aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat het horecabedrijf de
overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de
hoogte was geweest.
c) Er sprake is van andere zwaarwegende redenen waaronder bedrijfsbeëindiging door het horecabedrijf.
15.3 Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van zijn in de voorgaande bepaling bedoelde bevoegdheid uit te
oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende
aanwijzingen bestaan dat deze nadere eisen onvoldoende (zullen) worden nageleefd of indien deze onvoldoende
worden nageleefd, is het horecabedrijf alsnog gerechtigd de horecaovereenkomst direct te annuleren.
15.4 Bij annulering door het horecabedrijf op grond van 15.2 onder a) en b) zijn door de klant annuleringskosten
verschuldigd conform de annuleringskosten die van toepassing zijn bij annulering door de klant zelf zoals
omschreven in de UVH afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Tevens is het horecabedrijf bevoegd
bij zakelijke klanten in plaats daarvan de volledige schade te vorderen. Het horecabedrijf is geen kosten
verschuldigd aan de klant en de klant/gast ontvangt geen schadevergoeding.
15.5 Bij annulering door het horecabedrijf op grond van artikel 15.2 onder c) en waarbij de grond gelegen is in het
handelen, nalaten of gedragingen van de klant of zijn gasten, is artikel 15.4 van toepassing. Indien de grond
van annulering door het horecabedrijf niet aan de klant of zijn gasten kan worden toegerekend, zijn door de
klant/gast geen annuleringskosten verschuldigd, voor het overige blijft 15.4 van toepassing.
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
12.
Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1 De horecaovereenkomst wordt uitgevoerd voor rekening en risico van de klant. De klant is tevens
verantwoordelijk voor de gasten en of andere derden die door haar worden ingeschakeld dan wel
die betrokken zijn bij de horecaovereenkomst en hetgeen daaruit voortvloeit. De klant vrijwaart het
horecabedrijf voor aanspraken van derden.
16.2 De klant is jegens het horecabedrijf aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het horecabedrijf
lijdt door het handelen of nalaten van de klant, gasten of door de klant ingeschakelde derden. Dit geldt
ook bij overtreding van huis- en/of gedragsregels en ziet ook op schade veroorzaakt door meegebrachte
huisdieren en/of met meegebrachte goederen.
16.3 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de horecaovereenkomst, tenzij sprake
is van opzet of bewust roekeloos handelen van het horecabedrijf.
16.4 Indien en voor zover het horecabedrijf (toch) aansprakelijk is, is aansprakelijkheid van het horecabedrijf in
alle gevallen beperkt tot directe schade. Verder is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt
uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voor zover
om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt en het horecabedrijf toch gehouden zou zijn een schade
te vergoeden, is deze schadevergoeding beperkt tot de reserveringswaarde.
16.5 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door toedoen van door haar
ingeschakelde derden.
16.6 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van goederen, die in het
horecabedrijf zijn meegebracht door een gast/klant, door hen daar zijn gedeponeerd of achtergelaten en/
of in bewaring worden gegeven bij het horecabedrijf zonder dat hiervoor een vergoeding in rekening wordt
gebracht. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake.
16.7 Indien voor de gast/klant aan in bewaring gegeven goederen waarvoor een vergoeding in rekening wordt
gebracht, schade ontstaat ten gevolge van beschadiging of vermissing zal het horecabedrijf die schade
vergoeden tenzij die schade in redelijkheid niet voor haar rekening kan komen. Schadevergoeding is niet
verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
16.8 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan of met voertuigen van de gast/klant.
16.9 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct
of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend
of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat
anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat.
16.10 De klant/gast is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan het horecabedrijf verstrekte
informatie en gegevens, waaronder tevens alle relevante informatie met betrekking tot uitvoering van de
horecaovereenkomst en allergieën. Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit
haar handelen indien dit gebaseerd is op door de klant/gast onjuist of onvolledig verstrekte informatie.
16.11 Het horecabedrijf houdt zoveel mogelijk rekening met eventuele allergieën die zijn gemeld, maar kan
hierover geen garanties geven. Er kan daarnaast niet worden voorkomen dat sporen van ingrediënten die
niet gewenst zijn toch in het voedsel voor komen, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld. Het horecabedrijf is niet
aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
16.12 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om vóór het aangaan van de overeenkomst na te gaan of een
eventueel gehuurde locatie geschikt is voor het beoogde doel. Indien hiervan geen sprake is, komt dit voor
rekening en risico van de klant en is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor enige schade, de volledige
huursom dient te worden voldaan.
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
13.
16.13 Het horecabedrijf verstrekt slechts vrijblijvende adviezen en is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of de
gevolgen van de door haar verstrekte adviezen.
16.14 De klant dient zich voldoende te verzekeren tegen de gevolgen van dit artikel.
Artikel 17 Overmacht
17.1 Er is sprake van overmacht voor het horecabedrijf bij een omstandigheid die niet aan het horecabedrijf kan
worden toegerekend, maar wel de uitvoering van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf zodanig in
de weg staat dat uitvoering daarvan onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Er is in dat geval sprake van een
niet toerekenbare tekortkoming van het horecabedrijf die haar niet kan worden aangerekend.
17.2 Van overmacht is onder andere (maar niet uitsluitend) sprake bij intrekking van vergunningen, nationale
rouw, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden als gevolg waarvan benodigde producten/
zaken niet geleverd kunnen worden, personeelstekort, storingen in het horecabedrijf en belemmeringen
veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids)
instanties.
17.3 Bij overmacht bekijken partijen in onderling overleg en in alle redelijkheid, of de horecaovereenkomst
kan worden opgeschort, dan wel aan de nieuwe situatie kan worden aangepast, bijv. door de
horecaovereenkomst te wijzigen en/of te verplaatsen. Kostenverlagingen en/of kostenverhogingen ten
gevolge van voornoemde aanpassingen, komen volledig voor rekening en risico van de klant.
17.4 Indien opschorting of aanpassing niet mogelijk blijkt, zijn het horecabedrijf en de klant gerechtigd om
de horecaovereenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte wegens overmacht te ontbinden. Het
horecabedrijf blijft in alle gevallen recht houden op de volledige overeengekomen reserveringswaarde,
verminderd met alle kostenverlagingen en vermeerderd met alle kostenverhogingen ten gevolge van deze
ontbinding. Bij particuliere klanten dienen – voor wat betreft dat deel van de horecaovereenkomst dat wordt
gekwalificeerd als overeenkomst van opdracht – de daadwerkelijk gemaakte kosten en een redelijk loon door
de klant te worden vergoed in plaats van de reserveringswaarde voor dat deel van de overeenkomst.
17.5 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor overmachtsituaties. Klant dient zich indien gewenst zelf tegen de
financiële risico’s van overmacht te verzekeren.
Artikel 18 Epidemische ziektes/Covid
18.1 Dit artikel bevat aanvullende afspraken over epidemische en besmettelijke ziektes, zoals Covid-19
(hierna gezamenlijk: epidemische ziektes) en is van toepassing indien een horecaovereenkomst
door overheidsmaatregelen niet in de overeengekomen vorm uitgevoerd kan worden. Onder
‘overheidsmaatregelen’ wordt verstaan: de op dat moment geldende overheidsregels en -maatregelen in
verband met epidemische ziektes.
18.2 Dit artikel treedt pas in werking nadat de overheidsmaatregelen zijn doorgevoerd, tot die tijd gelden de
reguliere tussen partijen gemaakte afspraken. Dit artikel prevaleert boven de horecaovereenkomst en
algemene voorwaarden die gelden tussen partijen.
18.3 Het horecabedrijf spant zich maximaal in om bij de uitvoering van de horecaovereenkomst de
overheidsmaatregelen in acht te nemen.
18.4 De klant dient er voor zorg te dragen dat gasten de overheidsmaatregelen in acht nemen tijdens uitvoering
van de horecaovereenkomst.
18.5 Het horecabedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet naleven van de
overheidsmaatregelen door klant en/of gasten. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen eventuele claims
terzake.
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
14.
18.6 Indien een horecaovereenkomst als gevolge van overheidsmaatregelen niet in de overeengekomen vorm
uitgevoerd kan worden, beschouwen partijen dit als overmacht ten gevolge van epidemische ziektes en
gelden de overmachtsbepalingen uit deze UVH.
18.7 Het (tijdelijk) staken van dienstverlening/opschorten van een horecaovereenkomst door het niet naleven van
de overheidsmaatregelen door klant/gasten is geen overmacht.
18.8 Uitgangspunt is dat de horecaovereenkomst aan de overheidsmaatregelen wordt aangepast. Het
horecabedrijf en de klant/gast bekijken in onderling overleg of aanpassing mogelijk is, waarbij beide partijen
oplossingsgericht, redelijk en billijk zullen handelen.
18.9 Indien de horecaovereenkomst wordt aangepast conform de voorgaande bepaling, blijft de tussen het
horecabedrijf en de klant overeengekomen reserveringswaarde aan het horecabedrijf verschuldigd, met dien
verstande dat hierop alle kostenverlagingen in mindering en alle kostenverhogingen in meerdering worden
gebracht. Het horecabedrijf spant zich in om kostenverhogingen te minimaliseren en kostenverlagingen
te maximaliseren. De klant begrijpt dat het horecabedrijf daarvoor mede afhankelijk is van alle betrokken
leveranciers en de door hen gehanteerde voorwaarden.
18.10 Indien de horecaovereenkomst niet aangepast kan worden aan de overheidsmaatregelen, is het
uitgangspunt dat het moment van uitvoering van de horecaovereenkomst wordt verplaatst. Horecabedrijf
en de klant beoordelen in onderling overleg of verplaatsing mogelijk is, waarbij beide partijen
oplossingsgericht, redelijk en billijk zullen handelen.
18.11 Indien een datum uit de horecaovereenkomst wordt aangepast, blijft de tussen het horecabedrijf en de
klant overeengekomen reserveringswaarde aan het horecabedrijf verschuldigd, met dien verstande dat
hierop alle kostenverlagingen in mindering en alle kostenverhogingen in meerdering worden gebracht. Het
horecabedrijf spant zich in om kostenverhogingen te minimaliseren en kostenverlagingen te maximaliseren.
De klant begrijpt dat het horecabedrijf daarvoor mede afhankelijk is van alle betrokken leveranciers en de
door hen gehanteerde voorwaarden.
18.12 Indien de horecaovereenkomst niet aangepast kan worden in het kader van dit artikel, kan die door een
van de partijen worden beëindigd waarbij de dienstverlening door het horecabedrijf wordt geannuleerd.
Indien de horecaovereenkomst wordt beëindigd en de dienstverlening door het horecabedrijf wordt
geannuleerd, blijft de tussen het horecabedrijf en de klant overeengekomen reserveringswaarde aan het
horecabedrijf verschuldigd, met dien verstande dat hierop alle kostenverlagingen in mindering en alle
kostenverhogingen in meerdering worden gebracht. Het horecabedrijf spant zich in om kostenverhogingen
te minimaliseren en kostenverlagingen te maximaliseren. De klant begrijpt dat het horecabedrijf daarvoor
mede afhankelijk is van alle betrokken leveranciers en de door hen gehanteerde voorwaarden. Indien sprake
is van een particuliere klant dienen voor – voor wat betreft dat deel van de horecaovereenkomst dat wordt
gekwalificeerd als overeenkomst van opdracht – de daadwerkelijk gemaakte kosten en een redelijk loon te
worden vergoed door de klant in plaats van de reserveringswaarde voor dat deel van de overeenkomst.
Artikel 19 Klachten
19.1 Klachten worden zo snel mogelijk schriftelijk en voldoende gemotiveerd gemeld aan het horecabedrijf. Dit
gebeurt uiterlijk binnen 24 uur na bekend worden met de klacht en uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van
de horecaovereenkomst, dan wel conform de wettelijke bepalingen.
19.2 Partijen gaan in overleg over een oplossing. Indien nakoming van de overeenkomst nog mogelijk is wordt het
horecabedrijf hiertoe in ieder geval in de gelegenheid gesteld.
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
15.
Artikel 20 Publiciteit, privacy en beeldmateriaal/promotie
20.1 De klant/gast vraagt toestemming aan het horecabedrijf voor aankondigingen die zij doet verband houdend
met de horecaovereenkomst en die bedoeld zijn voor publiciteit.
20.2 Het is de klant/gast niet toegestaan binnen of buiten in de directe omgeving van de locatie waar diensten
worden verricht op grond van de horecaovereenkomst borden, spandoeken, reclameverlichting, luidsprekers
of andere voorwerpen te (laten) aan/toebrengen met het oogmerk reclame te maken van welke aard dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het horecabedrijf.
20.3 Het is het horecabedrijf toegestaan om beeldmateriaal gemaakt gedurende uitvoering van een
horecaovereenkomst en waarop de klant/gasten niet herkenbaar in beeld zijn gebracht, te gebruiken voor
promotiedoeleinden.
20.4 Het horecabedrijf en de klant zorgen ervoor dat de privacyregels in acht worden genomen. Het horecabedrijf
is niet aansprakelijk voor schending van de privacyregels door de klant/gasten en mag ervan uitgaan dat
gegevens die worden aangeleverd door de klant/gast en afspraken die worden gemaakt met de klant/gast
kunnen worden uitgevoerd door het horecabedrijf zonder dat zij nadere maatregelen hoeft te treffen in het
kader van de privacyregels.
Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen
21.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
21.2 Ingeval van geschillen tussen het horecabedrijf en een klant is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter
in de vestigingsplaats van het horecabedrijf te Nederland, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een
andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te laten
beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.
Artikel 22 Slotbepalingen
22.1 De ongeldigheid van één of meer bepalingen in de UVH laat de geldigheid van alle andere bepalingen
onverlet. Blijkt een bepaling in de UVH om welke reden dan ook ongeldig, dan komen partijen een
vervangende bepaling overeen die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk
benadert.

Openingstijden

Woensdag t/m zaterdag:
17:00 – 22:00 uur

Social

Volg ons op Instagram #odedokkum